Bhavesh Prajapati
10
× 27
1
× 2
0
× 3
0
× 2
7
× 4
1
× 2
0
× 3
0
× 2
4
× 8
1
× 2
0
× 2
0
× 2
4
× 3
1
× 2
0
× 2
0
× 2
4
× 2
1
× 2
0
× 2
0
× 2
4
× 2
1
× 2
0
× 2
0
3
× 2
1
× 2
0
× 2
0
3
× 2
1
0
× 2
0
3
1
0
× 2
0
3
0
× 4
0
× 2
0
3
0
× 4
0
× 2
0
1
× 5
0
× 3
0
× 2
0
1
× 5
0
× 3
0
× 2
0