Abhishek Tripathi
93
× 59
6
× 5
4
× 3
3
32
× 14
6
× 2
4
× 3
3
28
× 15
6
× 2
4
× 2
3
27
× 8
6
4
× 2
3
21
× 2
6
4
2
× 8
20
× 10
6
4
2
× 8
10
× 2
6
4
2
× 3
10
× 2
5
× 8
4
2
× 2
9
× 17
5
× 6
4
2
× 2
9
× 3
5
× 6
3
× 6
2
× 2
9
× 3
5
× 3
3
× 5
2
× 2
8
4
× 5
3
× 4
2
× 2
7
4
× 3
3
2
× 2